آگهی مزایده عمومی غرفه شماره 2 هتل پارسیان کرمانشاه

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره موارد ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید

 

آگهی مزایده