تلفن: 34219176 – 083          فکس: 34219175– 083

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 22

This post is also available in: Arabic