برگزاری جلسه توجیهی جایزه نوآوری و فناوری بنیاد در هتل پارسیان کرمانشاه
امروز یکشنبه چهاردهم آذرماه آقای مهندس نجفعلیزاده نماینده محترم شرکت نوین دانشمند در محل هتل پارسیان کرمانشاه حاضر شدند و توضیحات تکمیلی در خصوص چهارمین جایزه نوآوری و فناوری بنیاد را برای مدیران و سرپرستان که به عنوان نماینده همکاران بخش‌های مختلف هتل در جلسه حاضر بودند ارائه نمودند.