تاکسی سرویس هتل، مجهز به خودروهای سال است که افرادی زبده آنرا می رانند و خدماتی شبانه روزی به مهمانان هتل اراِئه میدهند

This post is also available in: Arabic