آگهی مزایده عمومی

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان بااستناد به مجوز های صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 6 مورخ 1403/02/09و 9 مورخ  1403/02/23در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف موضوع واگذاری مدت واگذاری میزان سپرده شرکت در مزایده (ریال) 
۱ تجدید نوبت دوم مزایده عمومی

اجاره غرفه شماره 1

یکساله 100,000.000 ریال
۲ تجدید نوبت دوم مزایده عمومی

اجاره غرفه شماره 2

یکساله  100,000.000 ریال
3 نوبت دوم مزایده عمومی اجاره استخر و مجموعه ورزشی دو ساله  500,000.000 ریال

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1403/03/17تا تاریخ 1403/03/24در ساعات اداری از ۹ الی ۱۲ ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

محل توزیع اسناد و تحویل پیشنهادات متقاضیان:

کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه مورخ 1403/03/24می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1403/03/26می باشد.

آدرس تهران : بزرگراه یادگار امام خروجی چمران جنوب,  ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین , مجموعه سبز ,  دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان تلفن : 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.kermanshahpih.ir  مراجعه فرمایند.                           

جهت اخذ اسناد مبلغ 2,000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 1-2294040-818-425 به نام هتل پارسیان کرمانشاه واریز و رسید واریزی ارائه گردد.