آگهی مزایده عمومی

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان بااستناد به مجوز های صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 8 و 29 در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف موضوع واگذاری مدت واگذاری میزان سپرده (ریال) 
۱ مرحله اول مزایده عموی اجاره غرفه شماره یک یکساله 100,000.000 ریال
۲ مرحله اول مزایده عموی اجاره غرفه شماره دو یکساله 100,000.000 ریال

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مذاکره احتمالی از تاریخ 21/10/1402 تا تاریخ 28/10/1402 در ساعات اداری از ۹ الی ۱۲ ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

محل توزیع اسناد و تحویل پیشنهادات متقاضیان:

کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 14 ظهر روز پنج شنبه مورخ 28/11/1402 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 01/11/1402 می باشد.

آدرس تهران : بزرگراه یادگار امام خروجی چمران جنوب,  ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین , مجموعه سبز ,  دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان تلفن : 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.kermanshahpih.ir  مراجعه فرمایند.                           

جهت اخذ اسناد مبلغ 2,000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 1-2294040-818-425 به نام هتل پارسیان کرمانشاه واریز و رسید واریزی ارائه گردد.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان بااستناد به مجوز های صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 23 مورخ 14/08/1402  و 26 مورخ  06/09/1402  در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف موضوع واگذاری مدت واگذاری میزان سپرده شرکت در مزایده (ریال) 
۱ نوبت دوم مزایده عمومی

اجاره غرفه شماره 3

یکساله 150,000.000 ریال
۲ نوبت دوم مزایده عمومی

اجاره غرفه سوغات و صنایع دستی

یکساله  80,000.000 ریال
3 نوبت دوم مزایده عمومی

اجاره خدمات تاکسی سرویس

یکساله  80,000.000 ریال
4 نوبت اول مزایده عمومی

اجاره غرفه شماره 2

 

یکساله 100,000,000 ریال

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 07/09/1402 تا تاریخ 15/09/1402 در ساعات اداری از ۹ الی ۱۲ ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

محل توزیع اسناد و تحویل پیشنهادات متقاضیان:

کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 15/09/1402 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 18/09/1402 می باشد.

آدرس تهران : بزرگراه یادگار امام خروجی چمران جنوب,  ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین , مجموعه سبز ,  دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان تلفن : 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.kermanshahpih.ir  مراجعه فرمایند.                           

جهت اخذ اسناد مبلغ 2,000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 1-2294040-818-425 به نام هتل پارسیان کرمانشاه واریز و رسید واریزی ارائه گردد.