آگهی تجدید مزایده عمومی(نوبت دوم)

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان بااستناد به مجوز های صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 11 مورخ 03/05/1402 در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف موضوع واگذاری مدت واگذاری میزان سپرده شرکت در مزایده (ریال) 
1 تجدید مرحله دوم مزایده عمومی اجاره کافی شاپ دوساله  200,000.000 ریال

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1402/05/26 تا تاریخ 1402/06/04 در ساعات اداری از ۹ الی ۱۲ ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

محل توزیع اسناد و تحویل پیشنهادات متقاضیان:

کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 1402/06/04می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/06/05می باشد.

آدرس تهران : بزرگراه یادگار امام خروجی چمران جنوب,  ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین , مجموعه سبز ,  دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان تلفن : 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.kermanshahpih.ir  مراجعه فرمایند.                           

جهت اخذ اسناد مبلغ 2,000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 1-2294040-818-425 به نام هتل پارسیان کرمانشاه واریز و رسید واریزی ارائه گردد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان بااستناد به مجوز های صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 8 و 11 مورخ 1402/04/06  و  1402/05/03 در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف موضوع واگذاری مدت واگذاری میزان سپرده (ریال) 
۱ نوبت دوم مزایده عمومی و مذاکره احتمالی اجاره سالن زمرد یکساله 100,000.000 ریال
۲ نوبت دوم مزایده عمومی و مذاکره احتمالی اجاره کافی شاپ دوساله  200,000.000 ریال

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مذاکره احتمالی از تاریخ 1402/05/17 تا تاریخ 1402/05/24 در ساعات اداری از ۹ الی ۱۲ ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

محل توزیع اسناد و تحویل پیشنهادات متقاضیان:کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1402/05/24 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/05/25 می باشد.

آدرس تهران : بزرگراه یادگار امام خروجی چمران جنوب,  ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین , مجموعه سبز ,  دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان تلفن : 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir وwww.kermanshahpih.ir  مراجعه فرمایند.                           

جهت اخذ اسناد مبلغ 2,000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 1-2294040-818-425 به نام هتل پارسیان کرمانشاه واریز و رسید واریزی ارائه گردد.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)

هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان بااستناد به مجوز های صادره توسط کمیسیون معاملات به شماره 8 و 11 مورخ 1402/04/06  و  1402/05/03 در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد مشروحه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف موضوع واگذاری مدت واگذاری میزان سپرده شرکت در مزایده (ریال) 
۱ مرحله اول مزایده عمومی اجاره غرفه شماره 4 یکساله 100,000.000 ریال
۲ مرحله اول مزایده عمومی اجاره سالن زمرد یکساله  100,000.000 ریال
3 مرحله اول مزایده عمومی اجاره کافی شاپ دوساله  200,000.000 ریال

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1402/05/04 تا تاریخ 1402/05/14 در ساعات اداری از ۹ الی ۱۲ ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس : کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

محل توزیع اسناد و تحویل پیشنهادات متقاضیان:کرمانشاه, بلوار شهید کشوری, جنب پل ولایت, هتل  پارسیان کرمانشاه    تلفن : 34219156-083

مهلت تحویل اسناد:تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 1402/05/14 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان : در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/05/16 می باشد.

آدرس تهران : بزرگراه یادگار امام خروجی چمران جنوب,  ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین , مجموعه سبز ,  دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان تلفن : 22344395-021

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.kermanshahpih.ir  مراجعه فرمایند.                           

جهت اخذ اسناد مبلغ 2,000.000 ریال به حساب بانک سینا به شماره 1-2294040-818-425 به نام هتل پارسیان کرمانشاه واریز و رسید واریزی ارائه گردد.