بوفه صبحانه

بوفه ای رنگارنگ شامل صبحانه های متنوع سرد و گرم به همراه نمای زیبایی از شهر کرمانشاه