تقدیر و تشکر سرتیپ خلبان محمود ضرابی “دبیر کانون خلبانان ایران”