(( آگهی مزایده عمومی – چاپ شده در روزنامه همشهری سراسری ))

شرکت هتل های بین المللی پارسیان 


هتل پارسیان کرمانشاه وابسته به شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد

نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید

رستوران سنتی ( واقع در نیم طبقه هتل )  – مدت واگذاری یک ساله 

از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی ( 1398/06/25) تا تاریخ (1398/07/04) در ساعات اداری ( 9 الی 14 )جهت اخذ فرم شرایط مزایده به دفتر کمیسیون معاملات

شرکت هتل های پارسیان به آدرس زیر مراجعه فرمایند :

تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم ، دفتر کمیسیون معاملات و یا

کرمانشاه ، جنب پل ولایت ، هتل پارسیان و کد پستی 6715713113  تلفن : 60-34219151-083

هزینه اسناد مبلغ پانصد هزار ریال می باشد

تاریخ بازگشایی پاکت متقاضیان 9 صبح روز شنبه مورخ 98/07/06 می باشد

ضمناً متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند

http://www.mfnews.ir

http://www.ptrco.ir

http://www.pih.ir